Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tjer. NEDERLANDEN. 93

Plan in , volgens het welke die twee Waardigheden nooit door één en denzelldenPerfoon zouden kunnen bekleed worden. Een Ontwerp , zo zeer itrookende met hunne neiging'en belang, werd greetig omhelsd, en, zonder wederfpraak , aangenomen. De ijver der Gemeenebhtgezinden liep zo verre, dat zij oordeelden , dit Plan in eene ftandhoudende Wet der Staatsgefteltenisfe te kunnen hervormen. Zij bedagten niet, dat de Menfchen het toekomende even min hl hunne magt hebben als het voorleriene. 't Was misfchien , om het Gemeenebest van Athenen , 't geen zijne Wetten eeuwig noemde , te volgen, dat men aan dit Befluit der fcheidingè dier twee Waardigheden den naam gaf vau Eeuwig Edict. Men liet het niet berusten bij de vastftelling , om nooit van die bepaaling aftewijken; maar beloofde ook, alles te zullen aanwenden, om de Staaten der andere Gewesten en de Algemeene Staaten tebeweegen tot het befluit, om nooit het Capitein- ofAdmiraal-Generaalfchap optedraagen aan iemand , die Stadhouder was van één of meer Gewesten. Om de Wethouderfchappen der Steden te fterker tot hei handhaaven van dit EdiSt overtehaalen , en te krag tiger te verbinden, werd bepaald, dat de verkiezing van alle Magiitraatsperfoóhen en het begeeven de

Ampten aan dezelven zou ftaan. Zij verbon

den zich met eede tot het houden Vï.n dk Edicl.— Vreemd is het, dat de Prins vmOrattje, die zo vee Aanhangers hadt in de Hollandfche Steden , onde de Afgevaardigden geenen vondt, gereed, om m<

kraj

Staats-

RtGïïERlNGf

1

r t

;t

Sluiten