Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ITO

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

ring.

len durfde vertrouwen op Engeland, toonde, dat de Staaten een Koningrijk , waar mede zij in een zo oud en nauw Verbond Honden , zonder'de grootfte onregtvaardigheid niet konden aanvallen : en niet verder gaan dan tot een Verbond, om Frankrijk te beweegen , da: het zich met een gedeelte zijner gemaakte vermeesteringen te vrede hieldt. Hij ontvouwde, hoe men, zints eenigen tijd, de verdeeling der Spaanfche Nederlanden tusfchen Frankrijk et) de Ferèénigde Gewesten op het tapijt gebragï , en dat de vrees voor de nabuürfchap van Frankrijk het treeden in dit plan ontraaden hadt, dat het tegenovergeltelde hem nog gevaarlijker voorkwam : de Spaanfchen waren zwak; de Noordfebe Mogenheden te weinig bepaald, om 'erop aftegaan ; dtn Engelfehen fiak de laatfte Ooriog nog in den krop, en waren zij te zeer blootgelteld aan de veranderingen in hun Regeenngsltelzel, om op hunne beloften te vertrouwen. Met één woord, diï Witt deedt opmerken i dat het alzins eene llegte Staatkunde zou weëzen, een ouden Bondgenoot en Nabuur, zo magiig als Frankrijk, te verbitteren, en Zich geheel en al te verlaaten op eenen nauw verzoenden Vijand. De inval der Franfchen in de Spaanfche Nederlanden bragt het Gemeenebest in een gevaar, te groot, om 'er zich niet tegen te kanten. —— Dit alles in overweegiiig neemende , belloot de Raadpensionaris ten Staatsregel te omhelzen , iets aan Frankrijk afteftaan, om deszelfs vriendfehap tc behouden, en een Verbond te vormen , om den verdelen voortgang

éet

Sluiten