Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. ui

der Franfche wapenen tegenffand te bieden. Men begrijpt zeer ligt, dat het moeilijk was, deeze twee oogmerken te bereiken; doch geen dier beiden moet uit het gezigt verloeren worden , wanneer men het gedrag van de Witt te deezer gelegenheid in eehe juiste fchaale wil opweegen.

De Ridder Temple , de juistheid en noodzaaklijkheid deezer Staatkunde bemerkende, ontwierp, volgens dit plan, het Verbond , 't welk hij bedoelde. Verflag van zijn wedervaaren gegeeven hebbende , befloot men, hem terltond, met's Konings last, weder herwaards te zenden , 't welk met zo veel fpoeds gefchiedde, dat men, hem gehoord, zich op het medegebragte beraaden, een befluit daar uit opgemaakt, zijn last in gefchrifte gefteld, enhem afgevaardigd hadt in den tijd van twaalf uuren. Temple, die , den dertigften van Wintermaand , de Witt de eerfle keer gefproken hadt, bevondt zich,den achttienden van Louwmaand , weder in den Haagt. Hier wist hij te bewerken, dat de gewoone langduurigheid der raadpleegingen voor een tijd ter zijde gefield wierd. Het kwam 'er op aan , om Frankrijk ten wille te zijn in de overgifte der reeds bemagtigde Plaatzen, en tevens een Verdrag te fluiten , om de verdere bemagtigingen te beletten; des kon men zich niet te zeer haasten. Hij deedt begrijpen , dat, door het volgen van den gewoonen weg, om de Belluiten der bijzondere Gewesten intewagten , de Franfche Afgezant tijd genoeg zou hebben, om, met kuiperijen, een werk omver te ftooten,'tgeenftrek-

te

Staats» Hegee-

EUNG.

Verbonden, met

Engeland gefloten.

i<568.

Sluiten