Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ii* GESCHIEDENIS

Staats Regesriks.

Zweden treedt in 'c Drievoudig,Vierbond,

men Frankrijk niet beweegen kon, om zich met dee* ze voordeelige bedingen te vrede te houden , Engeland en de Ferèénigde Gewesten Spanje openlijk zouden bijitaan , Franhijk ten Lande en ter Zee beitrijden, en den Koning niet alleen tot den Vrede, op de bovengemelde voorwaarden , dwingen, maar ook, zo 't mogelijk ware, om zich te vrede te bonden , dat de zaaken herlield werden in den (laat, waar in zij door den Pyreneefchen Frede gebragt waren (*).

Men (heelde zich met de hoope, om Zweeden in dit Verbond te trekken. Drc Witt , altoos oplettend , om Lodewijk den XIV. ta ontzien , tetwijf hij de geheele Wereld tegen dien ftaatzugligen Vorst opzette, oordeelde, aan dtn Ridder Temple , die de-elfde onuigtigheid niet behoefde te gebruiken, de eer te moeten haten , om deezen ouden Bondgenoot des Franfchen Hof tot dit Verbond overgehaald te hebben, üeeze, begiijpende,datvanfpoed het weilbagen nfhirg , bezogt den Graaf van Dona, Zwedfhen Aï^znm. Alle plig;pleegingen ter zvde (lellende, kwam hij in Don a's Kamer, zonder zich te laaten aanmelden , nam een ftoel, en ging zitten. Die vrije en openhartige handelwijze won het verrrouwen van den Graaf. Hij omhelsde den Ridder : en deeze gemeenzaaine wijze van ontieruandelen bekoitte dezelve op eene aanmeikeüjke

vv j-

(*) Aitzema, VI. D. bl. 390. 39,1. 755. Da Witt, wrieven, IV'. D. bl. 626.

Sluiten