Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 GESCHIEDENIS

StaatüRegee-

RIlNO.

Aanmerkugoverde oo(;merkenvan Dl J WlTE.

ders; en gébruiken in 't hoofd der Acte deeze fireelende woorden, dat zij hem de zaak in handen gaVen, niet als Afgezant van Engeland, maar als de Ridder Temple (*).

Git deeze getrouwe opgave dier Ohderbanclelinge blijkt genoegzaam , dat, fchoon de Witt zeer ge. zogt hebbe Frankrijk te ontzien, hij wel verre was van een blind Voorltander dier Mogenheid te weezen. Wanneer hij met den Graave d'Estraoes fprak, gaf hij hoog op van het ontwerp , om gewapenderhand de Spaanfchen te noodzaaken tot denafftand der Plaatzcn aan Frankrijk (|) ; doch in de Staatsvergaderingen was hij de eerlte , om de noodzaaklijkheid te toonen van het opvatten der wapenert tegen frankrijk, in gevalle dit Rijk zich niet wilde vergenoegen met het geen 'er aan werd toegedaan. De Ridder Tempte fchreef, omtrent deezen tijd, ,, dat de Witt et>n rechtfchapen Hoi/ander wast

en noch het gemoed noch de neiging hadt van een „ Franschman (§). De Staaten van Holland namen zo veel genoegen in zijnen dienst, dat zij hem, die nu vijftien jaaren het Raadpenlionarisfchap hadt waargenomen , dit jaar weder, voor vijf jaaren , tot denzelfden post vetkoozen. In erkentenis zijner buitengewoone diensten , ontving hij van de Staaten eene vereering van vijfenveertig duizend , en van de

Oide

f») Lp. Clfsc, Liv. XV. p. 245. (t) d'Estrades. V. p- 222. Temple , Lett. No. V.

Sluiten