Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de* NEDERLANDEN. «39

l, Doch, naar ik ze kenne* zullen zij, bij 't overliji, den des Konings van S/tóirji*, gereed zijn , om ,} Verbonden te fmeeden, en de Christen - Mogen„ heden te bewéegen, om zich te kanten tegen het

geen zijne Maiefteit wettiglijk zal vorderen. Hiét ,j naar kunt gij uwe maatregels neemen (*)."

Indien 'er toen reeds eene verftandhouding plaats gehad hebbe tnsfchen de beide Koningen , om 't Gemeenebest te bederven , fchijnt het zeker ,' dat de edelmoedige Temple in die laage zamenfpanning geen deel hadt. Doch de Vorften bedienen zich zomtijds van eerlijke Lieden, om te zekerder te bi* driegen. Temple voedde wel ongerustheden.

't Ware te wenfchen," fprak hij, „ dat de jongé

Franfche Vorst de zorg voor den ftaat zijner Geld„ middelen verwaarloosde , en zich geheel in vet,, maaken dompelde, of alle zijne kragten fpilde in Ü eenen gewigtigeh Oorlog met eene magtige nabuu-

rige Mogenheid (f)." Mr. de Gourville, toeri s^last, om-de handelingen der Staaten met den Bisfchop van Qsnabrugge, over het werven van Krijgsvolk, te dwarsboomen,- verklaart, dat MylordHollis , Gezant van Carel den II. te Brusfel, hem, in 't geheim, verzekerde, dat de Koning van En* geland van verlangen brandde na eene gelegenheid t om zich op de Witt te wreeken, en diens trots te

ver-t

(•) D'ElTiADEI , Vt. p. Ö7*< A*t' Cf) Bajkage , II. p. 23- Temple Lett. VIII. & Co*° fid. far Frdncté d'Estrades Lett. 23 Febr. ï & t6 Marti VIL Dtel. I

staat*?

Regké»

RllNff,

Sluiten