Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 153

reeds maatregels omhelsd hadt, ftrijdig met de punten, in hut Drievoudig Verbond vastgefteld (*).

De bekommernisfen van de Witt waren niet dan maar al te gegrond. Lodewijk de XIV. arbeidde niet te vergeefsch aan 't Hof van Engeland : hij liet het niet alleen berusten bij den Koning gtoote geldfommen te belooven (f) , maar bediende zich ook van een veel zeldzaamer middel , doch te zekerder, dewijl het geen agterdenken verwekte. Henriette Maria, Hertoginne van Orleans , Zuster van Koning Carel den II , was het geheim vertrouwd, en de magt gegeeven, om een Verdrag te beraamen. De Koning van Engeland droeg deeze zijne Zuster altoos eene tedere genegenheid toe. Zij voegde bij de bevalligheden der fchoonheid de bekoorlijkheden van vernuft. Om deeze onderhandeling beter te bedekken , ging Lodewijk de XIV. de Werken te Duinkerken bezigtigen , en vertrok derwaards met een pragtigen Hofftoet. Da Hertogin van Orleans ontleende uit de nabijheid een voorwendzel, om na Douvres overtefteeken , en haaren Broeder te bezoeken. Koning Carel de II. hieldt, ter haarer eere, tien dagen lang , volvrolijke Feesten. De listige Hertogin nam deeze oogenblikken van verwilderende vreugde waar, om haaren Broeder tot de oude grondregelen der Engelfche Staatkunde overtehaalen. In

dee«

(•) Aitzema, VI. D, p.450. 487» (t) Raïin, IX. p. 890. Bolingbrokes Letters , I. p. *«4.

StaatsRegee*

ring.

De Hertogin van Orleans haa4t Carel den II. geheel inde be. langen van

Frankrijk over.

Sluiten