Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bbs. NEDERLANDEN. 16?

wanneer bijkans alk de Hoven , ongevoelig voor 't gevaar , 't welk Europa dreigde, zich door Lodewijk de XIV. hadden laaten overhaalen ; het derde fcheen geheel onmogelijk: voor een klein Gemeenebest, omringd van Vijanden, die het, van alle kanten , te water en ten lande konden aantasten , en waar aan men , zedelijker wijze, buiten ftaatwashet hoofd te bieden.

Men hadt wel zorg gedraagen , zo om Bondgenooten te krijgen, als om een zoen xatt Frankrijkst bewerken; doch, dewijl het 'er verre af was van eenen gelukkigen uitflag in één dier beide gevallen te verhoopen, vorderde de Staatkunde, andere voorzorgen te draagen, en zich ter zelfsverdeediging toeteiwsten, indien hulp van buiten ontbrak : maar, op een tijd , dat het maaken van groote toerustingen kwalijkgezinde Mogenheden vreeze zou hebben kunnen aanjaagen, of het eene wijl wederftaan van fchielijke aanvallen te wege brengen , dat Europa , door eigen gevaar gewekt, ter hulpe toefchoot van eenen Staat, welks verderf het algemeen even wigt wegnam, belette de onéénigheid in den Lande, het neemen van zo verftandige maatregelen. —— Eer men de Landmagt van den Staat verfterkte, oordeelde men, algemeen te moeten zamenltemmen in de keuze van eenen Capitein-Generaal, en de maate van gezag, welke men den Prins van Oranje zou opdraagen. Holland fcheen hem niet geheel van Waardigheden te wiilen uitfluiten. Amfterdam nam, zints eenigert L 4 tijd,

Staats*

Regeering.

Onéénigheid in de Vergadering.

Sluiten