Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i7<5 GESCHIEDENIS

Staats-

REGEERüNG,

Dè Tegenftanders van het Huis van Oranje b'leeven fteeds aandringen op de jongheid des Prinfen , en beweerden, dat men den bepaalden tijd, als hij tweeenrwintig jaaren zou bereikt hebben , moest afwag-

ten (*). Vervolgens raadpleegde men over de

maate van gezag , 't wélk den Capitein-Generaal zou worden opgedraagen. De Staaten van Holland fielden voor, dat men weder, gelijk voorheèn , het opperbeleid der Krijgszaaken behoorde te Hellen in handen eeniger Afgevaardigden te Velde; en tetreeden tot het ontwerpen van eene Inftructie voor den Capitein Géneraal, in welke behoorlijk opzigtgendmen werd op de verzekering van 's Lands vrijheid en veiligheid , era waar in ook begreepen waren de voorwaarden , vervat in de JSle van Overèènfleniming onder de Gewesten , voórnaamlïjk den afftand van het Stadhouderfchap betreffende. De Gecommitteerde Raaden lieten , bij monde van den Raadpenliónaris de Witt, hun gevoelen over 's Lands toeftand en de aanftelling eens Legerhoofds in deëZervoege voordraagen: „ Dat 'er zwaare tijden voor „ den Staat op handen waren ; dat de magtigfte „ Vorften van Europa den Staat met Oorlog dreig„ den; dat mm tot nog toe geene Vrienden hadt; „ dat het Land klein en zwaar belast was, beloo„ pende de lasten van Holland alleen , in OorlogS„ tijd, tusfchen de twintig en deftig millioe'neh in i$ 't jaar; dat men hierom bedagt meest zijn op het

„ aan*-

(f) Grott Plakaatb. III. D. bl. 54.

I f

Sluiten