Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NED ERLANDEN. 177

aanftellen van zulk een Legerhoofd over het Krijgs„ volk , welk den anderen Gewesten aangenaam „ zijn, en dezelven tot het rijklijk draagen in de al„ gemeene lasien beweegen ffiogt, welk ook aan het „ Volk behaagde , en den meesten luister aan de „ Krijgsmagt van den Staat bijzette. Dat zij Ge„ committeerde Raaden hierom oordeelden, dat men ,, den Prins van Oranje, die, binnen eenige maan,, den, tweeëntwintig jaaren zijn zou, behoorde ,, aanteftellen tot Capitein - Generaal. Dat de Har* „ monie wel vorderde, dat de Prins tweeëntwintig „ jaaren oud moest zijn ; doch dat alle Befluiten „ ftilzwijgende verouderitellen , dat het uitvoeren „ derzelven niet met den welfiand des Vaderlands ,, flreedt. Dat het gemeen belang thans de aanftel» „ ling van den Prins vorderde, dewijl men hoope <;, hadt, om Engeland hier door aan de hand te doen „ komen, en te beweegen, om te volharden bij het ,, Verbond, 't welk alleen magtig was, het onheil, „ dat den Lande dreigde, afieweeren. Dat'sLands „ zaaken wanhoopig Honden , al bleef Engeland „ maar onzijdig, alzo men zich, door het onder„ houden van zwaare Legers, binnen weinig jaaren „ in den grond bederven zou. Dat men , Enge„ land op zijne zijde hebbende , van Frankrijk ,, niets te vreezen hadr. Dat de groote zaak hierom was , Engeland te winnen , dit onverwijld te werk te ftellen, en den Prins niet alleen tot Capi„tei n-Generaal te verheffen , maar ook eene Bezending na Engeland te doen, om den Koning, VIL Deel. M „ ten

Staats-

Regeering.

Sluiten