Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 191

fche woorden, welker zin gereedlijk begreepen kon worden, brak hij het mondgefprek af!(*).

Kort daar op beantwoordde LoDEWirtc de XIV. den Brief der Staaten, op eene wijze, met dit gehouden gefprek wonder ftrookende. Zich eerst bedienende van de vereerende en ontzag betoonende uitdrukkingen, in den Brief, aan hem gerigt, verklaarde hij, „ voldaan te zijn over hunne openhar„ tigheid in het erkennen der diensten , door de „ Franfche Koningen, zijne Voorzaaten , hun be„ weezen; maar wel te wenfchen, dat zij niet ver,, geeten hadden, op welk eene wijze daar aan door „ hen beantwoord was, zints hij den Throon be„ klom. Ondanks hunne ondankbaarheid, was hij niet in gebreke gebleeven, hen in nood te helpen." Hij verzogt hen, ,, dit overiveegertde, inzichzelven „ tetreedeu, en te oordeelen, of de nieuwe fchik,, kingen, zints den jaare MDCLXII. op denKoop„ handel gemaakt, ohfchuldig en wettig wareti. „ Zijn gedrag moest hen te minder ontrusten , de„ wijl, naar hunne eigene betuiging, de regtvaar„ digheid altoos in alle zijne daaden hadt uitgeblon„ ken. Van zijnen kant wilde hij wel bekennen, „ dat der Staaten toerustingen ten Oorloge oorzaak „ van de zijne waren : en dat hij zijne Krijgsmagt „ zou gebruiken op eene wijze, welke hij meende, ,, dat meest tot vergrooting van zijnen roem ftrekte. „ Van zijn gedrag was hij niemand verantwoording

„ fchul-

(*) Misfive van den Jmèasf. de Groot g Jan. 1672.

Staat.

Regee-

ring.

Sluiten