Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

RBüEERUG.

200 GESCHIEDENIS

geen bewijs ten nadeele der vrije vaart ontleend wierd. De Staaten van Holland bewilligden in dien voorflag. Dezelve weid Downing aangeboden, maar hij weigerde dien te aanvaarden , voorwendende, dat dit antwoord te laat kwam (*).

De Staaten zonden daarop dit antwoord na Londen, en lieten het aanbieden door hunnen Afgezant. Dan het Hof oordeelde, dat het in dubbelzinnige en' betwistbaare uitdrukking en begreepen was. Hun gewoone Afgezant Bqreel was een .zagtaartig en braaf Man, doch niet fch.rander genoeg, om de ftaatkundige Itreeken van het bedrieglijk Engelfche Hof te doorzien. Hij fchreef bijkans altoos, dat 'er nog wel hoope was, om de zaaken op een goeden voet te brengen. De Staaten , van elders beter onderrigt, oordeelden het noqdig , een bekwaamer Man derwaards te zenden als buitengewoon Afgezant , waar toe zij den Heer Meerman , Oud-Burgemeefter van Leyden, verkoozen. Deze vervoegde z:ch , te Londen, bij de Engelfche S.aatsdieriaaren, hun verzoekende, dat zij het antwoord zouden begrijpen in uitdrukkingen , welken zij voegeljk oordeelden; doch zij verklaarden , dat het opftellen van Acten voor de Hollanders de zaak niet was der Engelfche S.aatsdienaaren. De Afgezant bragt hun een veranderd

(*) Secr. Refol. lioll. 1673. III. D. bl. 217. 223. Refol. Holl, IÓ72. bl. 37. Aanteken, van de Pcnfion. Vivien en Hop van 4. Feb. 1672. Mf. Brandt, Leeven ven de Ruitert bl. 640. 641.

Sluiten