Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

212 GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

11ing.

Oorloge verwaaiing van Engeland.

masker afteligten , en eene Oorlogsverklaaring te doen. Veel verfchilde dezelre van die des Konings vin Frankrijk, die het beneden zich fcheen te agten, rekenfchap van zijn gedrag te geeven. Deeze was met meer omflandigheden bekleed: buiten twijfel, om dat het Volk, naar den aart des Britfehen Rijksbelruurs , verlangde onderrigt te weezen van 's Vorften handelwijze niet alleen, maar ook van zijne beweegredenen; doch zij was zo wel flegter als langer dan die des Konings van Frankrijk , dewijl gebrek aan redenen hem noodzaakte de toevlugt te neemen tot valfche , beuzelagtige en kinderlijke voorwendzels. Carel de II. betuigde in dezelve , dat hij, zints zijne herltelïing op den Throon , in alle zijne daaden den grootden ijver voor de rust der 'Christenheid hadt laaten blijken , en zich heilig onthouden van iets tegen de Siaaten van andere Mogenheden te onderneemen. Dat, fchoon hij het Verbond met de Staaten der Ferèénigde Gewesten zorgvuldig was naagekomen , zij hem , in den jaare MDCLXV, tot eene Vredebreuk genoodzaakt hadden. Zints den Vrede , te Breda gefloten , waren de Staaten 'er fteeds op uit geweest , om het onderhouden der gemaakte Verdraagen en Schikkingen te ontwijken: en de verfchillen over de Vastigheden in de beide Indünbleeven onafgedaan. V eele Engelfehen cp Suriname wilden zij , volgens het getroffen Verdrag , niet iaaten trekken. Hunne verongelijkingen bleeven niet alleen bepaald bij de Onderdaanen van zijne Majefteit, maar ftrekten zich bok tot zijnen

per-

Sluiten