Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. m?

De Engelfehen , dus ten Oorloge aangefpoord, rustten eene rnagtige Vloot toe. De Staaten , zich ter Zee fterkst bevindende , befloten , hen te voorkomen. Voor het einde van Grasmaand geraakte hunne Vloot in Zee, eenennegentig Schepen en Fregatten van Oorlog fterk, behalven ;het minder Vaartuig- De dappere de Ruiter voerde 'er het opperbevel over , en hadt aan zijn boord den Ruwaard de Witt , als Gemagtigden der Staaten. De Vloot was in drieën verdeeld , onder de Ruiter , Bankert en van Gend. Het eerire oogmerk was , de verèéniging der Franfche en Engelfche Vlooten te beletten; doch dit mislukte, 't Liep aan tot den zevenden van Zomermaand , dat zij de veréénigde Vloot ontdekten , in Soulsbaay ten anker liggende , op honderd en veertig Zeilen begroot, waar van flegts dertig aan Frankrijk behoorden , onder het beleid van den Vice - Admiraal d'Estrees. De Hertog van York. hadt het opperbevel ; doch deeze Prins , of vertrouwende op zijne kragten, of vermetel op zijne bedreevenheidinZeezaakens was niet gereed tot het gevegt, wanneer de Montaigue , Graaf van Sandwichs hem de aannadering des Vijands boodfehapte. Op dit berigt begaf zich elk Schip, met allen fpoed , op zijn post : en veelen moesten, om gereed te zijn, de ankers kappen. De Ruiter nam dit oogenblik van wanorde waar, om op de vijandlijke Vloot aantevallen ; een fchoone kans, die ook het gewenschte voordeel zou hebben aangebragt, indjen Sandwich, te midden van 5cgevaar, O 5 de

StaatsRegkb-

RiNG.

Zeeflasr; bij Souh' i>aay.t

Sluiten