Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

RINej

Aanmerkingenhierover,

„len, zal kunnen regelen De Noordholland-

„ fche Steden zullen Jmfterdam volgen. Dan blijft 3, Zeeland alleen ; doch zal zonder den Franfchen ,, en Engelfehen Koophandel niet lang kunnen be3, ftaan.

De andere Stedep der Staaten, *f Hertogenbesch , „ Graave, Breda, Bergen op Zoom en Maastricht, „ zullen het in geenen deele kunnen houden , wan„ neer de groote Hollandfche Steden de Bezettingen „ niet langer betaalen. Op deeze wijze zal de Ver„ èénigde Staat en deszelfs Regeering te eenemaal „ vernietigd zijn (*)."

Dusdagt, dus redenkavelde de Graaf d'Estr*. des. Maar, fchoon deeze Staatsdienaar langen tijd in deeze Gewesten verkeerd hadt, en toen's Konings Leger volgde, fchijnt hij even min in de geheimen des Kabinets bedreeven geweest te zijn ,als in de natuurlijke gefteltenisfe des Lands. 't Geen hij den Koning raadt, ftrookt niet met het gedrag diens Vorsts , en is onbegaanbaar met het Verdrag , tusfchen Frankrijk en Engeland gemaakt. Men zegt misfehien , dat de (laatzugt der Vorften aanwascht met den voorfpoed hunner wapenen. Doch het is geenzins waarfchijnliik, dat Lodewijk de XIV. toen reeds ten oogmerke gehad hebbe, om de Engelfehen en den Prins van Oranje te ontzetten van het aandeel, 't welk zij in de vermeestering moeften hebben, 't Zou noch veil.g noch ftaatkundig geweest zijn,

zich

(*; dE,traües, I. p. 431.

Sluiten