Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AH GESCHIEDENIS

Regse-

jung.,

Algemeene verflangenheid.

den doorgefteeken en verfcbansr. Met één woord,

men verzuimde niets, om de Stad ongenaakbaar te maaken voor den Vijand, entegen allen aanval te voorzien (*). Het water, 't welk men omHreeks die Stad op 't Platte Land liet loopen , ftroomde zo verre , dat eenige Ruiters , door den Hert g van Luxemburg uitgezonden , om de gefteltenis van bet Land te bezigtigen , met losten teugel te rug vlooden , om den Hertog, die hun zou volgen,tewaarfchuwen, dat hij niet voort moest ttekken (*).

De voorzorgen der grootfte en rijkfte Stad in de Ferèénigde Gewesten waren te rounrijker, naarde* maal het overige gedeehe van 't GemecnebeM over 't algemeen geen anderen weg van uitkomst fcheen te zien dan die van onderwerping. De Staaien van Holland wiren bijkans raadloos. De Prinfes Weduwe van Oranje was alieen bedagt op het behoud van eigene Goederen , en deedt in de Vergadering van Bolland verlof verzoeken , om voor haar Huis en Bezittingen in den Haage vrije hoede te mogen neemen van den Koning van Frankrijk. De Staaten t wel bevroedende , welke gevolgen dusdanig eene vergunning zou hebben op den reeds te zeer ontrusten geest des Volks, weigerden het verzoek voltiit. Zij raadpleegden over de middelen, tot behoud van 't jammerlijk overfchot eens nog onlangs zo bloeijenden Guneenebests. Scnoon alk toegangen befchan&t

en

(*) Wagenaar, Amfl. V. Sr. b!. 330 enz. Le Clerc, III. D. bl. 3po.

Sluiten