Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

945 GESCHIEDENIS

StaatsR'egée-

UMB,

liezen (*). Dit is vrij [ftreng geoordeeld. Facel was , in den jaare MDCLXX, van Penlionaris der Stad Haarlem Griffier der Algemeene Staaten geworden. De Raadpenflonaris de Witt,zegt men, hadt hem dit Ampt bezorgd \ 't zij om hem tot zijne zijde overtehaalen, 't zij om niet langer blootgedeld te zijn aan de overdwarsfende welfpreekenheid diens Mans , ten voordeele van den Prins yan Oranje, 't Ontbrak hem aan geene Raatkunde; hij kweekte de vriendfchap van de Witt aan tot eigene bevordering, en wist die te behouden , fchoon hij tegen hem aanwrogt. Men hebbe zich des niet te verwonderen : dewijl de Witt geen wantrouwen koesterde omtrent een Staatsdienaar , die één der voornaamfte bewerkers was van het Eeuwig Ecli£l, en in de laatfte verheffing des Prinfen tot CapiteinGeneraal veel deels gehad hadt in de perken , aan diens gezag gefield. Fagel fchijnt zich naar de omftandigheden hebben weeten te fchikken : en, thans met meer bedaardheids dan be Witt de omwentelingen voorziende, die ten voordeele van den Prins moesten uitïoopen , fpeelde hij den Gemeenebestgszinden , en wist het vertrouwen der Partije te bewaaren,

In tegendeel verloor de Witt , in den hachlijken toeftand zijns Vaderlands , die kloekheid van geest, welke Lij voorheen in de gevaarlijkfte Oorlogen, en

bo-

(*) WlCqrjEfORT Hifi. Uw, XVII. & XII. Baskase, 51. p. 130-

Sluiten