Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

é%9 GESCHIEDENIS

STAATSREGEL.RliMG.

Onderhandelingen verflag van rieZi'l'-'.

Amfterdam , te hebben doen doorgaan , zwaarighcid maakte , om dit Befluit ter Algemeene Staatsvergadering, waar hij het vooifielde, te fehrijven en te tekenen , zo men zegt ,!rm het te ontkennen, als 'er eeniveraiideiing voorviel. Anderen weigerden de ondertekening desgelijks. De Bezending ging egtey voort: dezelve werd bekleed door Joan van Gend , Willem van Nassau, Heer van Oaijk, en Pieter d& Groot, en kwam , den eeneniwintiglten van Zomermaand, op het Huis te Keppe',.-

Pompone en Louvois, Staatsdienaars des Konings van Frankt ijk, vroegen , op den itrengen en hoogen toon eens Overwinnaars, of zij tast hadden, om, met zijne Majefteit te handelen ? Zij antwoordden , op een onderwerplijken trant : „ Dat zij van den „ Koning begeerden te hooren, op welken voet hij „ met de Staaten zou willen overéénkomen?" Da Franfche Gemagtigden voerden hun te gemoete: Dat zij volmagt hebben moesten , indien men in onderhandeling zou treedon; dat alles, wat de Koning gewonnen hadt, 'x Konings was , en weder vrijgekogt zou moeten worden; dat men, daarenboven , de oi, kost en van den Oorlog zou moeten vergleden; en 3 eindelijk, 's Konings liondgenooten genoegen geeven. Ook vraagden z;j: Of men, om de Regeering te behouden , niet eenige der andere Plaatzcn, in ftede van de overwonnene Gewesten , 2e» kunnen afftaan? Pompone voegde 'er bij: Dat men fpoedig beftuiten moest ter onderhandeling, zo men het uiterjle bedt rf des Gemeencbests ontgaan wilde. Eene andere bood

fchap

Sluiten