Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

StaatsRegee-

rünü.

Aanbiedingen , den Prins van 0-

rar/je gedaan.

field zou weezeh (*). Om deeze bemagtiging té verhaasten hadt Frankrijk den Markgraaf di Nancre na Aardenburg doen rukken : op het inneemen hier van zou Sluis gevolgd, en dan de weg ter verovering van Zeeland gebaand weezen : maar de Bezetting en de Burgerij dier kleine en zwakke Stad booden deii Vijand zulk een manmoedigen tegenftand, dat hij, naa twee vrugtlooze aanvallen , met een verlies, dat zommigen op vijftienhonderd man begrooten, aftrok (f).

Zeker gaat het, dat de Engelfche Staatsdienaar-s met de Franfchen zich verftonden. Terwijl de Prins van Oranje met ongeduld den ujtflag dier onderhandelinge tusfchen de Franfchen en Engelfehen afwagtte, kwamen drie Engelfche Heeren, Seimour , Germain en Silvius , hem alleen fpreeken. Zij dagten hem te zullen winnen , met zijne ftaatzugt te ftreelen door de aanbieding der oppermogenheid over de Ferèénigde Gewesten. De Franfchen lieten hem onder de hand weeten, dat Frankrijk en Engeland zich verbonden , om hem op den Throon te handhaaven , zo tegen den aanval Van buirenlandfche Vijanden, als tegen den opftand van wederfpannige Onderdaanen. Deeze aanbiedingen waren te meer

ver=

C) Valkenier, I. D. bl. 660. 662. Temple Slem. bl. 301.

(t) Holl. Merc. 1672. bl. t>§. Valkenier , I, D. bl 7^8. 732,

Sluiten