Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a98 GESCHIEDENIS

Willem de III.

Gorzaakeu van des Volks opfchuddingenen van 's Prinfen Vi-iiiefiinge.

hen de naam naa van Verraaders, die den Staat verkoopen, van Lafhartigen , die denzelven overgeeven, of van onbekwaame Regeerders, die den teugel des bewinds niet weeten te houden. De verbaazende voortgang der Franfche wapenen bragt verflagenheid bij 's Lands Regenten te wege ; zij vergaderden, volgens Bur.net , om elkander met een doodlijk ftilzwijgen aantezien, en zomtijds werden hunne gevvigiigfle raadpleegingen door fnikken en traanen afgebrooken. Het Volk, ziende 's Lands Va¬

ders wanhoopen, de Steden en Sterkten zich bijkans overal met de Bezettingen overgeeven , geheele Gewesten zich aan den Overwinnaar onderwerpen, eene menigte ongelukkigen met hunne Familien en tilbare have na Holland vlugten, om eene wijkplaats te zoeken , gaf zich over aan laage en niets doende hooploosheid. In ftede van zich met mannenmoed te wapenen tegen een trotfchen en vermetelen Overwinnaar, floeghetaan 't klaagen en muiten tegen de zodanigen, die 't roer der regeeringe in handen hadden , maar dit gevaar niet wisten te ontwijken. Hun werd de flegte ftaat, waar in zich de Landmagt bevoodt, tocgefchreevcn ; hun weet men de kwaade keus der Bevelhebberen; en, daar deeze Partij altoos tot Frankrijk neigde, dagt men te meer reden te hebben, om verraad te vermoeden, dewijl verfcheide Officieren , voor den Krijgsraad te regt gefteld, den dojd fchufdig verklaard, of andere onteerende ftraffen opgelegd wierden , om lafhartigheid of verdagti handelingen. De zaak van Montbas, over

het

Sluiten