Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d» NEDERLANDEN. $99

het verhaten van zijnen post in de Betuwe , maakte het meeste gerugt, om dat hij , van Franfche afkomfte, de Zuster van de Groot , een hoofd der Loevefleinfche Parüje , getrouwd hadt: dan hij toonde, fchoon openlijk van verraad befchtildigd, en in beeltenis geftraft , dat zijn verraad op hooger Orde gegrond geweest ware, en dat hij niets gedaan hadt, dan op uitdruklijken last der Afgevaardigden te Velde (*).

De Loevefleinfche Partij zag altoos den Vrede aan als 't gefcbïktfte middel tot het vestigen van haar gezag; maar een Oorlog, en, dat erger is , een ongelukkige Oorlog , deedt dezelve al het vertrouwen des Volks verliezen. De fchielijkheid van 's Vijands overwinningen , de geringe tegenftand , welken deeze ontmoet hadt , de onderhandelingen met Frankrijk, alles verwekte de fterkfte vermoedens. ,

Men hieldt niet alleen hunne bekwaamheid , maar ook hunne braafheid verdagt. Het Volk, 't welk over de gebeurtenisfen alleen naar den ukflagoordeelt ^ liet het niet berusten bij te zeggen, dat zij onbekwaam waren tot het Landbeiluur , maar verzekerde over 't algemeen , dat zij het Vaderland aan den Vijand verkogt hadden.

De Tegenpartij verzuimde , in dit tijdsgewricht, geenzins die haatlijke vermoedens opteflooken. De neiging, door het Volk altoos betoond voor het Hun van Oranje , blonk thans fterker uit dan ooit. De

ai

(*_) Wagenaar Vadcrl. ffi/t. XIV. bl. 64.

A %

Willem de 111.

Oproer* • ge bewB' gingen.

Sluiten