Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5c5

GESCHIEDENIS

Willem

de III.

De Ruwaard DE

WllT

genooddwangdde Afta te tekenen.

Zommigen verbaalen, dat de Prins zwaarigheid fcheen te maaken in dit ontflag , en verzogt, door twee Bedienaars des Godlijken Woords danr van ontheeven te mogen worden, gelijk gefchiedde door twee Predikanten, die dikmaols van den Predikïïoel hefiig tegen de Regeering hadden uirgevaaren. Anderen fchrijven, dat eenige Predikanten dc Afte tekenden, of 'er alleen bij het rpfiellen en tekenen tegenwoordig waren (*).

Cornelis de Witt, Ruwaard van Putten, lag ziek te bedde aan de ongemakken , op den laat Ren tocht met 's Lands Vloot bekomen , wanneer de Acte hem, als Oud- Burgemeester, ter tekeninge werd aangebooden. Hij weigerde dit; betuigende , liever te willen derven, dan een Eed lebenden , van welken geen Mensen op aarde hein kon ontdaan. Men (lelde hem voor oogen , dat het woedend en muitend Volk zijn huis omringde , en gereed was, zo hij langer aarfelde , tot daadlijkheid te komen. De onverfchrokke Burger, gewoon,in de heetlle gevegten en Burger-ondénighedeu, de grootfle geyaaren met een ftandvastig gemoed te tarten , liet zich geene vreeze aanjaagen, maar fprak : In den laatjlen Zeeflag zijn mij zo veele kogels overat hoofd gewaaid } ik vrees ''er geen meer, en wil liever een kogel af wagten,

(*) Le Clerc, III.D. b!.408. Brandt, Leeven van de Ruiter, bl.692. Valkenier , I. Ü. bl. 631. Aan* tek. van het voorgevallene bij 7 yerkitstn ren zijne Htegbeid, 167 a. Mf.

Sluiten