Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

So3

GESCHIEDENIS

Dé: III.

begonnen hadr. Hier toe diende zijne Briefwisfeling uit Londen niet eenige Burgerhoplieden en voornaams Burgers. Herman van Zoelen , Oud-Burgemeester, Willem Bastiaansz. , DominicusRoosmaale , en verfcheide anderen, Honden bek end wooi aanhangers van den Prins. Men befchuldigdé de Regenten der Loevcftcinfcke Partij , dat zij gezegd hadden , liever Fransch dan Prins te willen weezen. De VioedlcJiap Arend Zonnemans , een ijverig Prinsgezinde , verzogt, zijne Vroedfchrpsplaats te mogen ncderiepgen , dewijl hij de verkiezing das Prinfen van Oranje tot Stadhouder noodig hieldt tot Welzijn van den Lande, doch geen kans zag om ze •te bevorderen. Een ander, van dezelfde Partij, Leonard Naarsen geheeteo, kwam op het Stadhuis, den Heeren, opeen toon, eigen aan Lieden, die waanen, in de diepfte gehéknenisfen der Staatkunde toegelaaten te weezen , voorhoudende, dat de Koning van Engeland alleen oorlogde om 's Prinfen vet heffing te bevorderen ; als of een Vorst, gelijk Carel de II, de Man ware, om de banden van bloedverwantfehap meer te rekenen dan de Verbintenisfen , die hem omneeteiijke lommen vérfchaftea tot het voldoen zijner ongebondenheid, met de hoo, pe, om, ten eenigen tijde, eigendunkiijk en oöafhanglijl? van 't Parlement te heêrfchen. Het Volk, voor 't Stadhuis samengevloeid , vergde de Wethouderfchap eenen Eed af, dat zij de Stad niet aan de Franfchen zouden oyergeevtn , maar tot het utterfif verdecd:j:n. Men fchroomde niet openlijk te

zeg-

Sluiten