Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEft NEDERLANDEN. 333

moedige e» getrouwe Inwoonden van Nederland. In 't zelve werd hij , die zo veele blijken van belangloosheid getoond hadt, befchuldigd, ongetrouw gehandeld te hebben met zekere penningen , hem, zo men voorgaf, 's jaarlijks tot geheime diensten en verftandhoudingen toegelegd. Geen wonder, inde daad, dat zijn Brief, daarover, beneffèns het lasterlijk Stukje , aan de Staaten van Holland gezonden, vol was van die edele verontwaardiging, welke opkomt in eene ziel, haarerbraafheid enonfchuld bewust. Hij merkte aan, om 'er dit alleen maar van te melden, fchoon 't geheele fiuk uitmuntend is, „ dat de Gecommitteerde Raaden hem4 in den aan„ vang zijner bedieninge, eenige penningen,totver.f, val van de onkosten der geheime verftandhoudin„ ge, hebbende willen ter hand ftellen, hij, nader-

hand, zijne gedagten hadt laaten gaan op den

wantrouwenden aart der Natie, en uit dien hoof„ de zich niet hadt willen belasten met eenig Geld a j, tot welke Onkosten het ook mogt weezen j neei, mende tot Getuigen van deeze waarheid allen, „ die , zints dien tijd, Gecommitteerde Raadeil

waren geweest. — Dat 'er op den Staat van „ Oorlog, ten laste van Holland, een post was ge„ fteld geweest, van tweeduizend Guldens ieder „ maand, voor de onkosten van geheime verftand„ houdingen; doch dat, niet hij in 't bijzonder „ maar of de Algemeene Staaten , of derzelver Ge* }i magtigden tot de geheinie Onderhandelingen,

zomtijds ook, doch zelden, de Staaten van Hol* G 3 ,, land,

SViLLEJ* DS lil.

Sluiten