Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DK NEDERLANDEN. 3*7

hem wel naagegeeven , doch waar van het tegendeel beweezenis. Hij Bleef altoos den Va erlanHe getrouw, wat ook de lastermonden en pennen v< r licht hebben, om zijnen goeden rtaam te bezwalkerï : <n nooit heek men ontdekt, dat hj zich door vre md'e Mogenheden Het omkoopen , ten nadetle van den

Staat. Sterk was de proef, welke zijn diameter

ten deezen aamdene doorftondt; zo lis ig als dn ver, wagr uit den huize gelokt, en niets minder dan zulk een kort aanftaanden dood voorziende , was 'er de fchoonfte gelegenheid , om in zijne parieren iets te ontdekken. Deezen werden , terstond naa zijn do -d , tot zijne bijzondere Brie en toe, door de Staa en in beflag genomen, ten fcherpilen door en d >or onderzogt, zonder iets in dezelven te ontJekken , »t welk zijner gedagtenisfe tot oneer Ihekte. Eén der Gemagtigden tot dit onderzoek, gevraagd : „ Wat hij „ in de papieren van de Witt gevonden hadt ?" antwoordde : Wat zoudtn wij gevonden hebben? Niets , dan eerlijkheid ! Zo zegepraalt de Deugd, als zij beproeld wordt.

Gebreken hadt hij, en zijn hoofdgebrek was On verzettelijkheid. Men moge deeze onder den fch »o nen naam van Grootheid van Z ei bewimpelen , nie mand kan lochenen, dat deeze hem aanzette, om a zijn g-zag te georutken , om den Prins van Oranje Zo veel hem mogelijk ware, buiten 't bewii d ie hou den , en dit doortedrijven tegen het gevoelen van al le de Gewesten, en van verfcheide voornaame Le den van Ho/land » die niet dulden konden, dat ie

m?,nd

iViLt.rJï Q£ lil.

I •: I

i

Sluiten