Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Willem , be III.

Bedrijven des Stadkonders.

I I

— ]

De nieuw'ings verkoore Stadhouder zogt het voetfpoor zijner doorlugte Voorvaderen te betreeden: zijne eerzugt kittelde zich met het denkbeeld van het HooFd en de Verlosfer eens dapperen en vrijen Volks te zijn. Hij fpande alle zijne poogingen in tegen de Vijanden des Vaderlands. Veel hadt hij toegebragt tot het afbreeken der Onderhandelingen , die alleen ftrekten om den moed zijner Medeburgeren te verzwakken, en de hulp der Bondgenooten te doen verwijlen. De geest van den jongen Vorst begon het geheele Gemeenebest te bezielen. Zij , die gereed fcheenen om den hals te krommen onder het juk, toonden zich nu bereid om onderlland te bieden, en rast beiioten te hebben, het overfchot des Vaderlands , 't welk niet door 's Vijands wapenen vermeesterd, of met water bedekt was, tot het uiterlie ïe verdeedigen. Zij namen, zo men wil, het beFluit, om, wanneer de grond ter verdeediginge hun Mitbrafc , wel verre van voor geweld te bukken, sich na de Indien te begeeven, in die Gewesteneen lieuw Rijk opterigten , en onder eene lugtllreek, waar anders de Slaavernij woont , den Throon der Vrijheid te yestigeq, welker Europe[zxch onwaardig jetoond hadt. De maatregelen tot het volvoeren van lit vreemd ontwerp , zegt men , waren genomen; :n bij bereken in hadt men bevonden, dat de Scbejfn , ih de Havens liggende, tweemaalhonderddui:end Inwoonders na de Oost-Indien konden VQeren(*).

Wat

(*) Bas, aoe , 11, p. S5ö. s£».

Sluiten