Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 44?

de Staaten den eerden aanzoek tot den Vrede deeden. Deezen, te overgenoeg gedrukt door den Oorlog tegen Frankrijk , vernamen de gezindheid van Carel den II. tot den Vrede niet, of zij toonden zich gereed daar toe den eerden openbaaren ftap te doen (*).

In gevolge hier van fchreeven de Staaten eenen wijdluftigen Brief aan den Koning van Groot-Brittanje, waar in zij ten grondflage lagen alles , .wat van hunne zijde gedaan was, om het onderling misverftand wegteneemen, zo vóór als naa het uitbarsten des Oorlogs; hoe ook de Prins van Oranje alle bedenkelijke wegen ingeflagen hadt, om hen in de vriendfchap zijner Majefteit te herftellen; en zij zich zeer beklaagden, dat de Oorlog bleef duuren , -ooi naa dat 's Prinfen belangen en de hunne één en dezelfde geworden waren. Maar bijzonder toonder zij aan , dat zij den ftempel des Gedenkpennings. waar over zijne Majefteit in de Oorlogs-verklaarinj zijn misnoegen verklaard hadt, reeds te voorenhad clen doen verbreeken; dat zij den Koning desgelijks wegens Suriname vergoeding hadden aan eboden dat zij van Beuninoen na Engeland gezonden had den, om een Verdrag te maaken wegens de Indien dat zij het Ruk der Vlagge ook , tot genoegen va zijne Majefteit, hadden willen afdoen; datzij, zeil naa het ontdaan van den Oorlog, buitengewoon

Ge

(*) Temple Mem. bl. 378.280. Burnet, L p. 3-< Seer. Refol. Holl. 1673. III. D. bi. a88.

K 4

Willem de III.

Brief dae Staaten aan C^-

rel din

»

!

1

3 i

1.

Sluiten