Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 455

Lodewijk den XIV, die zijne Zeeraagt gaarne opeen gedugter voet wilde brengen , dan zij ooit geweest was, rebelieven, Schepen, van Engelsen, maakzel, na Roaen, die tot voorbeelden konden dienen, en Engelfche Scheepstimmerlieden , in Haat om de Franfchen te leeren, ze op dezelfde wijze te bouwen.

Nauwlijks waren de Staaten met den Koning van Groot - Brittanje verzoend , of de Vredes - onderhandelingen , te Keulen aangevangen, werden plotsling afgebroken. Eene der oorzanken was , dat het Gemeenebest, een magtig Vijand minder op den halze hebbende, zich min genegen betoonde om de voorwaarden , door Frankrijk gevorderd, toeteftemmen. De voornaamften, ondertusfehen, heeft men te zoeken in het wegvoeren van Prins Willem van Fur* ftemherg , voor den grootfien ftookebrand deezes Oorlogs gehouden , dien Keizer Leopold met geweld deedt vatten , van Keulen na Bon brengen, en daar nauw bewaaken. Lodewijk de XIV. hieldt deeze geweldpteeging , omtrent een perfoon , die Gezant was des Kcurvorsts van Keulen, op de plaats der Vredehandelinge zelfs , voor eene openbaare fchennis van het Regt der Volken : en , om al de wereld te toonen, hoe zeer hij over dit Huk , en het aanhouden van eenige vaten met FranschGeld,voor Brandewijn aangegeeven , op den Keizer gebelgd was , beval hij zijnen Afgevaardigden , de Vredehandeling te ftaaken, tot dat de Prins van Furfteê* berg op vrije voeten gefteld was. Leopold volftandig weigerende een Prins des Rijks , dien hij

fchal-

IVlLLEM DX III.

Sluiten