Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem Dt LIL

Vrede der Stapten met den Bisfchop vin Munfter en den Keurvorst van Keulen.

456 GESCHIEDENIS

fchuldig hielde aan de misdaad van gekwetste Hoorheid tegen den Keizer en het Duitfche Rijk, te ontflaan , kreegen de Franfche Afgezanten'Jast, Keulen te verïaaten , en na Parijs te keeren. Voor hun vertrek leverden zij den Zweedfchen Middelaaren een Vertoog over, waar in zij de geheele fchuld van het afbreeken der Vredehandelinge aan het vatten van Prins Willem toefchreeven. De Staatfche Gevolmagtigden fielden desgelijks dien zelfden Middelaaren een Gefchrift ter hand, bij 't welk zij, in de eerfte plaats, verklaarden , geen deel te hebben aan 't geen omtrent Prins Willem gebeurd was ; en , ten anderen , beweerden , dat het vatten van den Prins den Franfchen geene genoegzaame reden gaf tot het afbreeken der Vredehandelinge en het bedoelde vertrek. Dan de Franfchen bleeven bij hun gevoelen , en de algemeene Vrede , wel verre van genaderd te weezen , fcheen verder dan ooit te zoeken (*).

Schoon het vertrek der Franfche Afgezanten alle de maatregels, dte den Vrede zouden hebben kunnen fchenken aan alle de oorlogvoerende Mogenheden, verijdelde , wisten de Staaten egter met den Bisfchop van Munfter en den Keurvorst van Keulen eenen Vrede te treffen (f), hunne verbinteniafsn

met

(*) Tweejaarige Cefch. bh 89. 113, Burmet , I. p. 354. Temple Mem. p. 291.

(tD Du Mont Corps Dipiem.Tom, Vit; P. I. p.959. 2öa. Tweejaar. Cefch. bl. 125. I56.

Sluiten