Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 45?

met den- Koning van Denemarken , den Keurvorst van Brandenburg en den Hertog van Brunswijk te vernieuwen. In deezervoege van drie Vijanden ontflagen , en zeker op den bijftandhunner Bondgenoo. ten, waren zij te beter in ftaat om Lodewijk den XIV. het hoofd te bieden , die, van zijne zijde wanhoopende aan het bewaaren van alle zijne vermees. teringen in de Nederlanden, zijne Krijgsmagt beval, ze allen te ontruimen, uitgenomen de Steden Maastricht en Graave.

Nooit was 'er een tijd vrugtbaarder in bijzondere en algemeene verbintenisfen. De Staaten, zich van drie V ijanden ontdaan vindende, zogten zich nog te verfterken door nieuwe Vrienden, en deeze onderling door algemeene Verbonden aan elkander te fnoeren. Zij gingen, eene foort van Bondgenoorfchap aan met den Keizer, Spanje, en de twee Hertogen van Brunswijk-Lunenburg. De twee laatstgemel denverbonden zich, om vierduizend Pvubers, acht duizend Voetkuegten en duizend Dragonders op de been te zullen brengen. Eew'ge maanden laater, beloofde.de Bisfchop vau Osnahrv.g een bijftand van vijftienhonderd Paarden , drieduizend Knegteu en vijftienhonderd Dragonders (*). De Keurvorst van brandenburg, van wien men altoos den voordeeligften en vaardigden bijftand veihpopt badt , was we'. de eerfte in 't veld verfcheenen , om hulp te verlee¬

nen ;

(*) Du Mont Corps Diplom. Tom. VII. P.I. p.263.

585. • - ; r VIL Deel. 2. St, h

WUXKJ'4 DE III.

Verhuite-* nisfen der Staaten mat den Keizer, den Koning van Spanje, en de Hartogen van B'Ur.S' wiik Lu° nenburgi

Sluiten