Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

453 GESCHIEDENIS

WlLT.EM DE III.

I

]

nen; doch de vrees, van het Land van Kleef voor altoos onder de magt der Franfchen te zien vallen, gevoegd bij het misnoegen op de Keiztrfchen , die, het voorgaande jaar, niet fchielijk ter hulpe opgedaagd waren , en over de agtèrlijkhieid der Staaten, om de beloofde onderftandpenningen toetefchikken , vertraagde zijnen optocht, en bewoog hem , met Frankrijk een Verdrag a-intejaan , dat hii onzijdig zou blijven. Maar, ziende, dat alle de Rijksvorsten tot de zijde der Staaten helden, of voldrekt dezelve omhelsden , en bedugt voor een inval der Zweeden in Pameren, keerde hij weder tot de korts verlaatens maatregelen, en floot, op den eerften van Hooimaand, een Verbond met den Keizer , Spanje cn de Stnaten, tot bevordering van een goeden , vasten en algemeenen Vrede ; en beloofde, vijftienduizend Ruiters , achtduizend Knegten, én duizend Dragonders te Veld te zullen brengen , en voor de helft te onderhouden ," terwijl de drie andere Mogenheden de andere helft zouden bekostigen, en hem te hulpe komen , indien hij in eenige zijner Landen wièrd aangetast Ten laatflen ging de Koning van Denemarken, den tienden dier zelfde maand, ;eh nader Verbond aan met den Keizer, Spanje en .le Staaten : volgens hetzelve zou Lij vijfduizend kuiters, tienduizend Knègfen en duizend DragonIers gereed houden : tot het onderhoud van welke nanfehap veerrienduizend Rijksdaalders ter maand

zou-

(*) Aües de la Paix di Nimcg, Tom. t, p, 655',

Sluiten