Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 459

zouden betaald worden door Spanje en de Staaten, elk voor de helft (*).

Deeze onderfcheide verbintenisfen , gevolgd van een| daadlijken en fchlelljken optocht des Krijgsvolks van den Keizer, verijdelden alle de ontwerpen van Frankrijk. De Graaf de Montecucully, die ze aanvoerde, trok na den Nederrhijn , en Turenne moest hem, om de verèéniging der Keizerlijks Benden met die des Prinfen van Oranje te beletten, met den bloem der Franfche Krijgsmagt legentrekken. De noodzaaklijkheid deezer afwending was Hollands behoud. De Franfchen moesten de Plaatzen, in de Ferèénigde Gewesten bemagtigd, van Volk ontblooten. De Prins van Oranje deedt de hoop des Gemeenebests herleeven , door Naarder, den Franfchen te ontneemen: hij hadt 's Lands meeste Krijgsvolk tot het beleg van Naar den bijéén , en hier door, volgens zommigcr oordeel , het Land in zulk een hachlijk gevaar gebragt , als het in den ganfchen Oorlog geweest ware , indien de Vijand met de nog overgebleevene Bezetting van Gelderland, Overijsfel en 't Sticht, het ontzet hadt onderftaan ; doch de fchielijke overgave dier Stad , welke den Franfchen Bevelhebber Philips de PRoeé 5 Heer du Pas, op het verlies van zijn Krijgsampt te ftaan kwam , deedt dit gevaar verdwijnen. Amjlerdam werd ontflagen van de geduurige vrees voor een Vijand , zo digt in de nabuurfchap, loerende op de

eerfte

(*) Alles de Ia Pais de Nimeg. Tom. I. p, 6io,

L 3

Wrt.t.em

de III.

Naara'en door d.d Prins v;n Oranje bemag» tigd.

Sluiten