Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLAND EN. 473

ren. Het Volk bedreef vreugde, die vergezeld ging met ongeregeldheden. De Domkerk , terdond naa de overgave der Stad door den Cardinaal de Bouillon ter Roomfche Godsdienst-oefening gewijd , en zedert met Beelden en Altaaren vcrcierd, werd door 't Grauw eii J mgens van de nagelaatene cleraaden ontbloot, die men, nevens eenige Schild wagthuisjes, voor 't Stadhuis iii den brand Hak. Da Predikant GéNTMan predikte daar iri 's haamiddags van den zelfden dag, dat 'er 's morgens deMisfe gedaan was. De Roomsen • Catholi. ken , verbaasd over eeii vertrek , 't wek hen blootftej le San de wraak der Proteftanten , door ben een tijd lang befclnmpt, vreesden voor de gevolgen des aangefchonnen Gezindheid-ijvers; maar de Burgers, hier uit een groóter onheil, dan zij nu ontkomen waren, te gemoete ziende, vertoonden zich in de wapenen , om zulks te fluiten.

's Avonds deedt de Graaf van Hoorn eene Staatfche Bezetting ter Stad intrekken , zonder eenigeti Eed te doen aan dé 6taaten van het Gewêst , en, twee dagen laater, de Vroedfchap vergaderen, welks hij aanzeide , dat hij alle de Leden van dezelve , op een fchriftlijk verzoek der Burgerije, (doch in de daad in gevolge van 't heimlijk befluit der Algemeene Staaten) en om beroerte voortekomen , fchortste in hunnen dienst. Eenigen verbaasd over zulk een last, vroegen , hoe veertig of vijftig perfoonen de Burgerij vertoonen konden ? Doch Hoorne hef* haalde zijnen ëisc'5 , en vertrok. Waarop hij defi

Pit Deel. s.St. lÜ

WlttfetSi

DB lil.

't Voor«

gevalie^e te Utrecht,toen de Franfchen uit« getrokkeë waren.

Sluiten