Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

476 GESCHIEDENIS

Willem de III.

en bekragtigden de Regeerings-opfchorfihg , door den Graave van Hoorne gedaan (*).

Wanneer men de verrigtingen des Graaven van Hoorne gadeflaat, kan men niet nalaaten te bditiiten, dat bij alle deeze geweldige flappen op eigen gezag, of last des Prinfen van Oranje gedaanheeft, vermiis liet anders een niets beduidend bedrijf zou geweest zijn, de Magiftraat :n baare beuienin;; optêfchorteni eer de Gelastigden van Inmne HoogMögenden waren aangekomen: Deeze verrigtirig toont duidelijk, dat de Graaf zonder voorwceten van de Algemeene Staaten gehandeld beeft, dewijl de Afgevaardigden, fchoon zij het gedaloe van den Graaf volkomen goedkeurden , egter het buiten bediening (tellen van de Vroedfcbap of te voorbaarig , of als" onwettig, hebben aangemerkt. De Graaf van Hoorne

, iificsetd lijnde om ten dienste van den Lande c:?n £ sa I., hoiider te kunnen maken ende verkiezen, 't Welk doen-

„ de enz." . 'c Zelve was d'cpr achtenvijftig Burgers

ondeïtekeni. Zie het gemelde Stukja, bl 157. en de Bijlast P. bl. 1-7.2 enz. Sommigen (zie le Clerc , UI. D. bl. 409.) hcl-Un tien tiprocrigen Predikant Tiiaddaïus Landman , met twee zijrji r Amptgenooten , voor den Opöeller van dit Requcst gehouden. Dat zijn geest in 't zelve werkte , blijkt alzins ; doch ih 't opgeroeide S;u!.ji wordt de Advo'kaat Ant. Vermeer als de Iuitellcr aangeduid, bl. 175-

f*) Ster. Refol. Gerief. iS N:v. 1673. Groot tJtr. Pjakaatét I. P. bl. lil.

Sluiten