Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4?8

GESCHIEDENIS

Willem

. \ ■ .*

afzettinge door een Brief verwittigd , den Gelastigden van hunne Hoogmogcndcn in zijn antwoord te gemoet voert. Gnder anderen fchrijft die moedige Regent: „ Ik heb met de uiterfte bevreemding ge„ zien de magt en 't gezag, welke de Heeren Staa„ ten Generaal der Ferèénigde Nederlanden, tegen„ woordig alleen beftaande uit Vier Gewesten van « de Zeven, zichzelven , tegen het Verbond der U3, nie, nebben kunnen aanmaatigen, om in één der 3, onafhanglijke Leden van diende wettige Overheid „ in haare bedieninge en ampten te fchorten, en dus

dit Gewest te berooven van hunne Staaten en Mas, giftraaten , en blootteftellen aan de beklaaglijke 55 gevolgen van eene volftrekte Regeeringioosheid,

of onwettig overtebrengen onder de onmiddelijke „ heerfchappij van de voornoemde Heeren Staaten „ Generaal. — Een gedrag , des te onbegrijplij-

ker voor een Liefhebber van zijn Vaderland en gea, trouw Regent, dewijl U Hcogmogenden zeiven „ erkennen, dat, naa dat de Vijanden genoodzaakt „ zijn geworden de Provincie van Utrecht teontrui„ men, deeze wederom in de Unie gekomen is, en „ dus in geenen deele kan gerekend worden verval„ len te zijn van haare Vrijheden, Voorregten en „ Geregtigheden, waar op de fouverainiteit van dit „ Gewest gegrond is, en door ieder Lid der Unie3 33 gezamenlijk uitmaakende de Staaten Generaal der „ Ferèénigde Nederlanden , is bezwoeren gewor. 3, den.

5, Hadden wij Regenten, Burgers en Ingezetenen,

„ het

Sluiten