Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\VXi fm DE'jU.

4S0 GESCHIEDENIS

„ eindelijk, van den drukkenucn last des Vijands „ veriosr, en,wederom gebragt heeft rot het Lichaam „ der Unie, van 't welk wij , in alle omftandighe't, den , ja in de bekommerlijkfre tijden , getoond

hebben een trouw en eigenbtlangloos Medelid te „ zijn ; doch van welke wij nooit hebben kunnen „ verwrgTen als een Wingewest behandeld te zullen

worden, in zoverre, dat het zich zou onderdaan „ de wettig verkoorene Regenten in hunne bedienirt,, gen optefchorten, en dus de föuveraïne Magt bij „ proviile te furcheeren, — en mij daar van ken-

riisie te geeven, met ernstig verzoek, om den ftaat „ en bediening s bij mij bekleed, neder eleggen, „ gelijk de tegenwoordig zijnde heeren gedaanÜeb-

9, ben. Doch, dewijl , Hoog Mog. Heeren,

,, ik, bij het aanvaarden mijner bedieninge , in de „ tegenwoordigheid ven den almagtigen God , ge„, zwooren en beloofd heb, de Unie van Utrecht te 3y zullen agtervolgen en onderhouden , en te gelijk „ de Règten , Voorregten en Gcregtigheden , zo „' van'de Staaten , als vr.n de Stad van'Utrecht

haarë Burgeren en Ingezetenen te zuilen helpen „ handbaaveu , en befchermen tegen een iegelijk, „ die op dezelven eenige inbreuk zou willen of „ kunnen onderneemen , van welken gezwooren ,, Eed mij niemand op aarde kan , noch, zonder „ overmagt en geweld, mag ontdaan , dan zij, in „ wier handen ik denzelven heb afgelegd ; en ik, 5, van den anderen kant, mij van mijne bedieninge, 35 die ik gezwooren heb getrouw te zullen waarnee-

„ men,

Sluiten