Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

Willem

DE III.

3i den. — Nog anderen willen , dat hij alleen „ een proef heeft willen neemen van de geiieltenis „ der Gewesten, en de eer wegdraagen van het af„ flaan der Opperhperfdwppije, naa dat allen hem „ tot het aanvaarden zouden geraaden hebben , 't n §een hiJ' verwantte. Wat mij betreft, ik kan 'er „ niets met zekerheid van zeggen , dewijl ik den „ Prins m al dien tijd niet gezien, en naderhand

„ met hem hooit daar over gefprooken heb.

„ Maar, indien de iïaatzugt van den Prins de Op«l Peiüiogenheid over de andere Gewesten , zo wel ,, als over Gelderland, bedeelde, was dit oogmerk „ zeer wijd verlchihende van alles, 't geen hij ge„ duurende den Oorlog betuigd hadt; inzonderheid „ wanneer Frankrijk hem dezelve aanbootit,met al„ le de voordeden , gefchikt om hem daar in te „ handhaayen. Daarenboven was dit rechtdraads n [lriidig met het geen men hem ingeboezemd hadt, „ en waar van hij volkomen overtuigd was , dat, „ indien Holland ouder een oppeimagtig Vorst „ ftondt , de Koophandel binnen kon geheel zou bederven , en de rijkdom en grootheid van den „ Staat geheel veriooreu weezen, wanneer die Vorst „ zonder magt cn zonder aanzien zou overblijven: „ terwijl de Prinfen van Oranje , door een post, „ welken zij reeds naa vier Geüachten bekleeden ., in den Oorlog en de Vredeshandelingen zo veel „ zeggens iiebben als de meeste Koningen in de „ Christen - wereld. —- Wat de jonge Raadsheeren !} betreft, die men wil, dat dea Prins dit ontwerp

„ zou-

Sluiten