Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

be iü.

Tocht van de Ruiter rna Ski-

52Ó GESCHIEDENIS

Dc Middenlandfche Zee werd, eerlang , het tooneel der Zeellagcn. De Stad Mesjina was opgeftaan tegen de dwinglandij der Spanjaarden. Frankrijk hadt den misnoegden Krijgsvoorraad verfchaft. Spanje , en de Staaten , die de gelegenheid hadden waargenomen, om den opftand der onderdrukten in Frankrijk te begunstigen, verbonden zich t"en,om een opiiand in Sicilië , te dier zelfde oorzaake ontdaan , te dempen. De Spanjaarden , door gebrek aan Zecmagt buiten ftaat om Mesjïna tot gehoorzaamheid te brengen, verzogten de Staaten om bijItand te verleenen aan eenen getrouwen Bondgenoot, die zich zo zeer voor hen in de bresfe gefield , en zo veel gewaagd hadt. De Ruiter , voor den grootfien Zeeheld zijner eeuwe in Spanje bekend , werd jn 't bijsonder verzogt, het bevel over deeze Hulpvloot te mogen hebben, 't t en en ander werd , in Zomermaand des jaars MDCLXXV, ingewilligd, en befloten, de Ruiter , met achtien Oorlogfchepen , zes Snauwen, vier Branders en twee VoorraadsFluiten , derwaards te zenden. De Vlootvoogd, de lijst deezer toerusting ziende , oordeelde dezelve ïe zwak, om tegen de Franfchen te Mesjina beftand te zijn; te meer, daar hij weinig ftaat maakte op de beloofde Zeemagt der Spanjaarden. Zeker Admiraliteits Heer, gehoord hebbende , dat de Ruiter zich bezwaard vondt , om met de voorfchreevene Vloot na Sicilië te gaan, voerde hem te gemoete:

Ik denk immers niet. Admiraal, dat gij nu , in 0, uwe oude dagen, begint bang te wordenen den

„ moed

Sluiten