Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53®

GESCHIEDENIS

Willem ds III.

Vloot veréénigd , na Me'azzo. Van de beraamde aai dagen op Mesjina. of «pAugusta, kwam niets, 't Verwijlen had den Franfchen gelegenheid ge.'„ee. ven, om alzin* op hunne hoede te weezen. Dan, op den tweeën:wintigl'en van Gra-maand, geraakte dc veréénigde Vlooten , in 't gezigt van den Berg Erna, (laags met de Franfche, onder den Heer du Quf. sne. Het gevegt begon 's raamiddsgs ten vier uuren tusfchen beider voortogt , en het fcheen of men 't gebrek aan tijd door de hevigheid van 't gevegt wil.ie uitnaaien. De middentogt, uit Spaanfche Schepen beftaande , was verre in de lij afgezakt , en dit maakte dat de agterhoede , onder de Haan , laat opd iagde. Dit ftelde de Ruiter ^oor het vreeslijk vuur der Vijanden bloot ; doch hi| brandde zo lievig op hen los , dat veelen alle zeilen bijzttren, om van zijn treffen ontflagtn te worden. Nauwlijks hactt hij een half uur geftreeden , als een kogel, i er vijl hij op het Zonnedek (rondt , om de noodige bevelen te geeven , het grooiiie en voorde gedeelte van zijnen linkervoet wegnam , en de twee pijpen van zijn rechterbeen aan dukken floeg. Hij Rome van het Zonnedek neder, zonder in dien val van zeven voeten zich merkujk tebezeeren. Dit waren de eerde wonden van eenig aanbelang, welken hij in zo veel drijds bekömen hadt. Hij hieldtmoed, en tragtte dien iu anderen optewekken. Verbonden en te bedde gebragt zijnde , zeide hij telkens , als hij 't gefchut hoorde losfen : Houdt moed , mijne Kinderen, houdt moed; zo moet men doen 3 om de

zege

Sluiten