Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 53*

me te bevegten ! Zijn eerfte Capitein deeide zulke gelukkige bevelen uit, dat men in 't eerst bet ongeluk den Vlootvoogd overgekomen , met kon bemer'ken. De Spaanfche» mengden zich meer in den ftrijd, en het gelukte de vetéénigde Vlooten , met den avond, de Franfchen de wijk te doen neemen, die zij , bij 't maanlicht, nog een uur nazetten. De overwinning was, naar 'sVijands eigeneverklaaring, aan onze zijde; doch kwam den Lande op t verlies van den grootften Zeeheld zijner eenwe en den trouwden Dienaar van den Staat te ftaan. De bekomene wonden fcheenen in 't eerst zich tot hertelling te fchikken;'dcch 'er floeg eene koorts toe5 die hem, op den negenentwintigden van Grasmaand, aan boord van zijn Schip, "i de Baay van Saragosfi eïSyracufe, wegrukte, in den ouderdom van negenenzestig jaaren. Een bijgeloovige Geestlijkheid ont zeide 's Helds ingewanden de gewijde aarde, dewij hij niet in 't gevoelen der Roomsch-CatholijkeKerh geftorven was. De Overheid van Syracufe, 's Man: verdiensten waardeerende, boodt eene plaats aan oj het Raadhuis, om de Ingewanden daar te begraave: onder een Gedenkzuil, op hunne kosten vervaal digd Deeze verpligtende aanbieding werd , oi welke reden weet men niet, door de Bevelhebbei der Vloote afgedagen : en men bedelde dit deel va 't overfchot des Helds op een kleinen heuvel , m vene van de Stad, in de Baay gelegen, en rondso. van de Zee omringd , op den eerden van Bloe maand, ter aarde. Het ander gebalzemd deel,' i

eei

DE IU. |

a s u :t n inie

Sluiten