Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5J2 GESCHIEDENIS

Willem

de UI.

Chsraétsr

van de

Ruiter.

eene looden Kist gelegd , werd na 't Vaderland gevoerd, en te Amfterdam in de Nieuwe Kerk bijgezet, waar nog het grootsch manneren Gedenkteken den Naakomeling met eerbied dien Vaderlandfchen Zeeheld doet bewonderen , en een traan van dankerkentenis ftorten voor alle de diensten , den Lande beweezen. Bij aile de Eertekenen en Gunstbewijzen , door IJitheeml'chen aan dien verdienstlijkeu fvlan gefchonken, en door ons vermeld, moeten wij nog voegen, dat zijne Catholijke Majefteit hem met de waardigheid van Hertog en een jaarlijks inkomen van tweeduizend Dukaaten befchonken hadt. Eene gunst, die niet tot zijne kennis kwam (*).

Veele pennen zijn flomp gefchreeven in 't vermelden van den lof diens Zeeheids; dóch hij blijft onvolpreczen. Zijne daaden, door ons in dit Tafereel ten toon gehangen , fpreeken zo zeer tot zijn lof, dat hier over ultteweidcn op herhaalen van dezelven zou uitkomen; doch wij kunnen van hem niet fcheiden, zonder eenige hoofdtrekken van zijn character, bijéén verzameld, optegeeven. De R uiter , door de Natuur tot een Krijgsman gefchapen , en van üchaamsgeitalte tot zwaaren arheid gefchikt , was fterk, vlug en wakker. Zijne vermogens waren ongemeen : hij was fcherp van gezigt , glad ter taal, zeer opmerkzaam , gaauw van bevatting, en bijzonder gelukkig van geheugen. Zulk eene gunstige bedce'ing der Na.uur moge een ander misbruiken , de

Rui-

(*) Brandt, Leeven van de Kuiter, bl. pii en&.

Sluiten