Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 51*

de zou kunnen fluiten met de Verèlnigde Gewesten , die eenen uitputtenden Oorlog moede waren. Hij drong in de Nederlanden met een Leger veel fterker dan dat der Bondgenooten, en wagtte eene voordee» lige omwenteling op Sicilië, en misfchien in het Koningrijk Napels. De Hollanders, die fterk verlangden na den Vrede , hun noodiger dan één hunner Bondgenooten , vertoonden ten dien opzigte eene verregaande koelheid. „ De Hollandfche Afgevaardigden ," verklaarden de Gevolmagtigden van Frankrijk hunnen Koning, „ doen geen ftap, welke blijk geeft, dat zij op het voortzetten der Vredehande„ lingen gefteld zijn : en, daar wij gelooven , gee9, ne gelegenheden, die zich opdoen om met hen te „ fpreeken, te moeten laaten voorbijgaan, gelooveu „ wij teffens, dat wij uwer Majefteit ondienst zou„ den doen met ze al te zeer te zoeken, dat zij 'ei „ gevolgen, ftrijdig met de waarheid en met 's Ko. M niugs belangen, uit zouden trekken."

De Staaten hadden Spanje beloofd, nooit tot der Vrede te zullen verdaan , of de zaaken der Neder landen moesten op den zelfden voet gebragt wee zen , als bij den Pyrenefchen Vrede. De Keize maakte veel eisch op den Elzas: en, daar het groot fte gedeelte des Rijks, de zelfde zaak omhelsd hadt hoopte men Frankrijk door overmagt van wapenei te dwingen. De Staaten, zugtende onder den dn; van zwaare belastingen, die zij., uitvreeze voor op ftand, niet durfden vermeerderen , en het verloo; des Handels ondervindende, verlangden naden Vrc Q3 . de

Willem de III.

i

> 1

c >

Sluiten