Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 543

XIV, die de Bondgenooten zogt te verdeelen , wel Wf etende, dat hij ze noch kon misleiden, noch de wet voorlchrijven, zondt zijne Afgevaardigden. Zweeden hoopte, door de Verdragen wedertekrijgen'tgeen het door de wapenen verlooren hadt, en drong op eene onderhandeling aan. Maar, dewijl deeze Mogenheden alleen geen algemeenen Vrede konden bewerken , betekende de zamenkomst niets.

De uitflagen in den Krijg zouden veel eer dan d« gefprekken der Onderhandelaaren de Vredes-voor waarden bepaalen : hier door konden de Franfche,, hunne voordeden behouden. Omtrent het middel des Winters waren de Leden der Vredehandelinge * Nieuwmegen bijkans voltallig : ook verfcheenen 'e de Gcvolmagcigden des Keizers en van den Konin van Spanje. Zij kwamen met tegenzin , bevrees geworden voor de bedreigingen der Staaten, die vei klaarden , dat zij, in gevalle van een langer marre iner de Vredes - onderhandeling, genegen waren mi Frankrijk afzonderlijk te lluiten. De last des Oo logs werd van dag tot dag ondraaglijker voor het G meenebe.t, en hadt hetzelve, als eenhandeldrijver Volk, het verdriet , dat hun Handel af- en' die d Engelfehen toenam , onder de lchaduwe der onz digheid. Men bevroedde, dat die voordeden, éé verlooren, onherkrijgbaar verlooren waren. De St; ten hadden geene andere beweegreden, om denOi log voorttezeiten, dan het verkrijgen van eene g( de Baniere in de Spaanfche Nederlanden ; dc Spanie werd, behalven de zwakheid , waar in r

Willem ük III.

1677.

g

i

ti 3

:t

d :r

h

IS

ait>echch dit

Sluiten