Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54*

GESCHIEDENIS

W'LLEM DE lil.

De Franfchen behalen op nieuw Yooideelen in de Neder landen. Ve> o veren Faitnchijn,

} J

dit eertijds gedugte Rijk bevondt, gefchokt door inwendige verdeeldheden tusfchen de Partij der Koninginne Regente, en die van Don Juan , natuurJijken Broeder des mindeijaarigen Konings. Schoon buiten ftaat, om de bezittingen in de Nederlanden te befchermen, hadt het belloten , geen Vrede te maaken, die dezelve bootgefteld zou laaten aan de aanvallen eens ftaatzugtigen en magtigen Nabuurs » het hieldt, bovenal, liet oog op Engeland getogen , 't welk geene vermeestering kongedoogen, die gevolgd ftondt te worden van die der Ferèénigde Gewesten, en Engeland blootftellen aan Frankrijks overmagr. Deeze Staatkunde was zeer goed, indien Carel de II. zijne waare en weezenlijke belangen in 't oog gehouden en gevolgd hadt. Niets vervulde de Engelfehen met grooter yreeze , dan de geduurige vooripoed der Franfche wapenen (*).

Her Krijgsgeluk der Franfchen bragt niet weinig toe, om de doorgaande traagheid derVredes-onderhan eiingen, als de belangen zo wijd van een loopen, te doen ophouden, en her werk meer fpoeds te geeven. Lodewijk de XiV, bemerkt hebbende, hoe het onmogelijk was de halstarrigheid van verrcheidene Bondgenooten te verzetten dan door de wapenen, begreep, dat het geluk derzelven van aardigheid afhing. Hij opende den Veldtocht iu .entemaand met het beleg van p-alenchipu Deeze Itad werd op eene zonderlinge wijze , ftormender-

jband,

O Temfle Meu.

Sluiten