Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dek. NEDERLANDEN. 56$

De voorfpoed der wapenen ; gevoegd bij den heimlijken handel met Engeland , maakte Frankrijk, 't welk dus lang gedraald hadt Vredes-voorflagen van anderen aanteneemen , gaande j om dezelven den Bondgenooten te doen , en wel als de eenige , op welken hij den Vrede begeerde te fluiten (*).. Middelerwijl begonnen de meeste Steden van Hóllandj, en inzonderheid Amfterdam , overtehellen tot eenen bijzonderen Vrede met Frankrijk, zints eenigen tijd het voorwerp eener onderhandeünge (f). Hoe afkeerig de Algemeene Staaten en dë Prins van Oranje hier van ook zijn mogten, zagen zij, .dat zij hiertoe zouden moeten komen, dewijl, aan den eenenkant3 Groot- Brittanje zo traaglijk tot den Oorlog beiloot; en zij, aan den anderen kant , fterk vermoeden had den, dat dir. Hof het met Frankrijk ééns was. Zi deeden hun best, om te beproeven wat 'er van En geland te hoopen was, door het voorteftellen , da zij ongaarne den algemeenen Vrede , op de Fran fche voorwaarden, zouden aangaan; doch dat het be leid aan 't Hof te Londen hen zou noodzaaken , orj zich met Frankrijk te verdraagen. De Koning va: Engeland nam genoegen in de Franfche Vredes voorflagen, en de Staaten desgelijks ; doch de au dere Bondgenooten waren zo misnoegd over liet be raamen dier voorwaarden , dat hunne Gezanten t

Nteüu

(«) Holl. Mcre. 1678. bl. 74,

(t) Temple Mem. p. 587. joo. 595.

Willem

de 1Ü.

Vrede».voorflagen vari Frankrijk.

1

1 .

Sluiten