Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EER. NEDERLANDEN, 569

■ Temple, de Raadpenfionaris Fagel en zijne Hoogheid hadden zich door Carel den II. laaten misleiden, en den Vrede uit den zin gezet. Deeze Vorst vaardigde du Cros na den Haage 3xciet berigt, dat Temple na Nieuwmegen moest vertrekken , om Zweeden gerust te ftelkn : 'er bijvoegende , dat de Koningen van Frankrijk en Groot -Brittanje het volkomen ééns waren wegens de Voorwaarden van den Vrede; en dat Temple , ter plaatze der Vredehandelinge gekomen, Brieven zou vinden van den En. geifchen Gezant te Parijs , hem de bijzonderheden , tusfchen de beide Koningen befloten , vermeldende. Deeze boodfchap verbaasde elk. Men zag , dat 'er op 't Verbond des Konings van Groot-Brittanje geen ftaat altoos te maaken was, en helde weder tot den Vrede. Temple , te Nieuwmegen gekomen, vondt geen werk, om de Zweedfchen overtehaalen: zij hadden reeds hunne toeftemming gegeeven Doch de Franfchen toonden zich ongenegen in de ontruiming te bewilligen, cf de Staaten moesten ziel verbinden, om terftond daar op Gemagtigden ti zenden, tot het bezorgen van verdere middelen vat voldoening van Zweeden. De Staal en konden hiel in niet toeftemmen , en men hieldt te Nieuwmegei den Oorlog onvermijdelijk; vastftellende, AzxFrank rijk geen hair breed zou wijken (*>.

In deezen wijfeleuden toeftand bleeven de zaakei hangen tot den tienden van Oogstmaand, den bellis

fende;

(*) Temple Mem. p. 614.619..

VIL Deel. 2. % S

Willem de III.

Du Cros komt uit Engeland , era ontdekt Carels oogmeE-'. ken.

t 1

j t

Sluiten