Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5?6 GESCHIEDENIS

WlLLEM DE III.

De Koning van Engeland

zoekt het bekrs$ti. gen van den Vrede te fluiten.

De Staat fchen hadden veel werks, om de verfchillen tusfchen de Franfchen en de Spaanfchen te vereffenen. De Gezanten van Denemarken en Brandenburg deeden hun best, om Spanje den Vrede te ontraaden op de Voorwaarden, door de Staaten bedongen. De Engelfche Afgezant Jenkins wilde 'er zich niet mede bemoeijen: en de Heer Hijde , uit Engeland in den Haage komende, klaagde , van 's Konings wegen, over het tekenen van een bijzonder Verdrag tusfchen Frankrijk en de Staaten , drong op de volvoering van het laatst gemaakte Verbond t, en begeerde, dat de Staaten het Verdrag van Nieuwmegen onbekragtigd lieten, en, te gelijk met GrootBrittanje, den Oorlog tegen Frankrijk aanvingen. Dan het bleek naderhand, dat Carel de II. deezen vooiflag alleen hadt laaten doen, om het Parlement, 't geen lang op den Oorlog tegen Frankrijk gedrongen hadt, in den waan te brengen , dat de Koning eindelijk hier toe beiloot. Schoon men het ongeraaden vondt, eenige verandering in de genomene maatregelen te maaken, bragt de boodfehap van den Heer Hijde nogthans zo veel te wege, dat Bevermngk , wegens het voortzetten van het tekenen des Vredes, zonder den Staaten eerst kennis te gee'en, bet misnoegen van eenige Staatsieden zich op den hals laadde. Het ontfeheepen van het Krijgsvolk inde Spaanfche Nederlanden , de voorflag van Hijde , en het misnoegen tegen Bkverningk vertraagden het bewdiigen der Spaanfchen in het ontworpen Verdrag

mef

Sluiten