Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OEi NEDERLANDEN. ^

«iemand hunner zich hei gevoelen van één zijner Medeleden behoefde ie laaien over dringen,- Al het welk hij goedgevonden hadt tot zijne ontlastinge voorttebrengen. -

De Penficnaris Hop beantwoordde de aanspraak van den Raadpenfionaris Fagel, en het bijgevoegde van' zijne Hoogheid, op last van fjiirgetnéesteren en Raaden, in deezervoege: ,, Dat het hun finert.

te , dat de befluhen van deezen Raad den Prinfe

en den anderen Heeren Geiriagtigden geen genoe„ gen gegeeven hadden. Dat men zich niet vera, klaard hadt, dan op uitdrukïijke begeerte van zij-

ne Hoogheid. Dat de Raadpenhjonafis ook hadt 9, verzogt, dat men niet wederom in 't breede , bij

monde, of bij gefchrifte, zöu antwoorden, alzo „ de Staat met fchrijven of Wrijven niet te behou. „ den was; maar dat men, voor 't vertrek van den „ Prins en van de andere Gemagtlgdèn, een vast be„ (luit name, Dat de Raad, wijders, de Afgevaar„ digden ter naaste dagvaart zou gelasten , om tt „ zien , op welk eene wijze de zaaken zónden kun „ nen worden' gtfehikt. Dat Burgemedstefen er ., Raad , eindelijk , voor Gein en de Wéreld ver„ klaarden , dat z:j in alle hunne raadllagen nieti „ anders bedoelden , dan den wclfhmd des Vader

lands , en om , ten diëtiste van zijne Hoogheid, f, ch tot bevordering van éénpaarigheid on:lcr cfi „ Leden, alles toetebreugen, wat men van;eerlijkr ;, Régenten,,die pligt en eed ter harte namen , zou 3, kunnen verwanten, Waar van zij verzogten, da:

VUL Deel £ » aa;

Witxrat ds 111.

Sluiten