Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kol NEDERLANDEN. fj

wiegen, hadt hij veel verkeerd met óeAmfterdamfche Regenten , of met eenigen van dezelven , die hem reeds in't jaar MDCLXXIX. geraaden hadden, den Prins van Oranje, op wien de Koning van Frankrijk toen zeer misnoegd was, niet geheel te fchuwen. Ook zou de Stad, op zijn raad, in Herfstmaand des gemelden jaars, een Verbond met Frankrijk hebben voorgefiagén , indien de Prins haar niet van gedagten hadt doen veranderen. Hij verhaalt wijders, dat hij zich, in 't jaar MDCLXXX, bediend hadt van een Jrminiaansck Predikant te Amfterdam , door hem befchreeven, als een Man van verftand, en van veel vermogen bij de Amfterdamfcke Heeren, (deeze kan niemand anders geweest zijn dan de beroemde Ge. fchiedfchrijver Geer.aer.dt Brandt ,) om eene nauwe gemeenfchap uittewerken tusfehen den Burgemeester Valckenijer ,, of de Stad in 't gemeen , en de Provinciën Friesland en Stad en Lande. Hij zegt ook, dat hem door éénen der Raaden van Amfterdam , in Slachtmaand des jaars MDCLXXXil, berigt was, „ dat de Raad befloten hadt, de werving „ van zestienduizend man afteftemmsn." Doch hier begaat hij een blijkbaaren misdag ; alzo 'er niet voor den vijfden van Wijnmaand des volgenden jaars in de Vroedfchap dier Stad geraadpleegd is over de werving, eerst in't laatst van Herfstmaand voorgellagen. Hij tekent aan, dat hij , in Hooimaand des jaars MDCLXXXIII, te Amfterdam geweest , en door één der Raaden, met welken hij briefwisfeling onderhieldt , vsm eenige geheimen onderrigt gewor-

Wium

BK III. '

Sluiten