Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eer. NEDERLANDEN. 15 T

aisakt, te doen vallen. Bij de herroeping verzekerde men de Protejlanten van de vrijheid des geweetens, om ze daar door in het Rijk te houden : alleen Werd hun de openbaare handhaaving des Godsdiensts ontnomen; doch 's anderendaags bevelen gegeeven, die hen ook van de vrijheid des geweetens ontzetten. — De Vervolgden beriepen zich te vergeefsch bij de Vervolgers op de Edicten , onder welker befcherming zij als nutte en vreedzaame Burgers geleefd hadden. De Priesters kreegen last, om de Protejlanten tot den fchoot der Roomsen -Catholijke Kerke te brengen. Zij deeden veel minder , dan men zich van hen beloofd hadt. Het meeste werd uitgevoerd door Dragonders, in de huizen der Protejlanten gezonden , die daar op de befcheidenheid leefden, tot dat de bewoonders, gelijk men'tnoemde , zich met de Kerk verédnigd hadden. „ In-

„ dien," 'tisde aanmerking vaneen FranschSchrijver , „ de Bisfchoppen van het Languedokjche in 't al-

gemeen zo deugdzaam geweest waren, als hun ftaat s, vereischte , zou men misfehien aan hunne bezor„ ging overgelaaten hebben , het geen tot hunne be„ diening behoorde ; de zorg naamlijk , om dat ge„ deelte hunner Kudde, welk men onze dwaalendi „ Broeders noemde , te verlichten en te bekeeren, „" misfehien zou men aan 't Hof het onbegrijplijk

ontwerp van bekeeringe'n door inlegeringen, waar „ bij de Krijgsknegten de plaats van Apostelen be„kleedden, niet gevormd hebben. Een ondeugend „ ontwerp moet zichzelven'vernietigen. Deafzwee.

K 4 „ zin-

Willem

de 111.

Sluiten